DUBEČ

 • Rozsah: 6,9 ha
 • Status: Pozastavený
 • Termín: 31.03.2015
 • -

Jedná se o inovativní koncept udržitelného rozvoje suburbánní lokality sloužící jako podklad pro změnu územního plánu. Součástí je základní územní studie, propočet ekonomické a ověření technické proveditelnosti projektu (možnosti vybavení lokality potřebnou infrastrukturou). Projekt je koncipován jako samostatná entita založená na principech minimálních enviromentálních dopadů, komunitním charakteru života a sdílení prostředí a služeb. Využívá výjimečných přírodních a krajinných prvků v bezprostředním sousedství lokality a navazuje na historický způsob vzniku osídlení v území.

ZÁKLADNÍ PRINCIPY URBANISTICKÉ KONCEPCE

 • Ctít historické trasy cest, podpořit a posílit logickou pěší prostupnost krajiny.
  Pracovat s drobným měřítkem sídla i s vesnickým tvaroslovím uličních prostorů.
  Krajinářsky citlivě pojednat okraj sídla a jeho usazení. (ovocné aleje a sady)
  Dopravně i technicky je území napojené jediným sjezdem ze silnice Bečovské tj. ostatní dopravně významná komunikace.
 • Záměr je připravován v intencích konceptu „smart community“, naplňující všechny pilíře udržitelného rozvoje (sociální, ekonomický i environmentální)
 • Navrhované soukromé pozemky se velikostně pohybují od 700 do 1200 m2. Veřejně přístupná prostranství jsou navržena tak, aby celá lokalita získala venkovský charakter s dobrou prostupností území (možnost svobodné volby cesty), přitom však umožňující vhodnou sociální kontrolu a ekonomicky a organizačně racionální údržbu.

NÁVRH PROSTOROVÉ STRUKTURY
Návrh počítá s podrobnou regulací a zásadami řešení.
VÝZNAMNÁ VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

Navrhuje jedno větší veřejné prostranství "venkovskou náves", které svým charakterem, velikostí a umístěním v urbánní struktuře pomůže vytvořit v nově osídlované lokalitě vědomí sounáležitosti, sociální soudržnosti, tedy komunity. Náves je nepravidelného trojúhelníkového tvaru, který vzešel z logického křížení cest, její prostor je prostředím určeným k různorodým sociálním aktivitám. Jižní část má více společenský charakter (v těchto místech návrh počítá i se zastávkou autobusu MHD), v severní části se náves přelévá do předprostoru komunitního objektu, který bude flexibilně využíván jako dětské centrum / mateřská školka (s kapacitou 30 - 40 dětí), společenský prostor a klubovna, zázemí sadu s prostorem pro malou kavárnu. Předprostor a zahrada tohoto objektu, navazující na sad a komunitní zahradu, nabízí prostor a vybavení pro volnočasové aktivity nejen pro obyvatele lokality. Dílčí úseky obytných ulic jsou vytipované jako prostory umožňující zvýšenou míru sociálních interakcí a v dalších stupních projektové dokumentace mohou nabýt spíše polo veřejného charakteru.
PODLAŽNOST
Navrhovaná maximální podlažnost v území nepřesahuje legislativně upravenou výškovou hladinu rodinných domů (2 nadzemní podlaží + podkroví).
CHARAKTER ZÁSTAVBY

Zástavba bude mít charakter individuálního bydlení venkovského typu. Doplnění této obytné zástavby o ulici s většími domy umožnujícími výkon řemesla nebo služeb je nabídka, tunikoliv nutnost.
ETAPIZACE A ZPŮSOB VÝSTAVBY

Obytná část řešeného území představuje celek o plošné výměře 6,9 ha, z toho plocha budoucích soukromých pozemků činí 5,2 ha. Podmínkou pro výstavbu je vybudování veřejné technické a dopravní infrastruktury v území. Koncept počítá s organizovaným developerským způsobem výstavby, nikoliv individuální výstavbu.

UDRŽITELNÁ KOMUNITA

Jedná se o pilotní projekt, v maximální možné míře navazující na historicky fungující principy malé, soběstačné vesnice. Doplňuje je o současné zejména technické prvky, které z hlediska energií umožňují dokonce aktivní bilanci. Koncepce udržitelnosti byla vytvořena na základě tří pilířů a jejich vzájemném souladu:

 • environmentálního
 • sociálního
 • ekonomiky a managementu

ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY

Celková koncepce lokality U Podleského mlýna se nezabývá jenom spotřebami energií na provoz, tak jak je často u jiných developerských projektů prezentováno, ale řeší udržitelnost, resp. v rámci environmentálního hodnocení (LCA – Life Cycle Analysis = analýza životního cyklu) celkovou uhlíkovou stopou. Komunita Dubeč může umožnit způsob života produkující nižší uhlíkovou stopu člověka, než je průměrná hodnota v ČR 11,8 t CO2ekv./obyv., či dokonce průměrného občana EU. Významným potenciálem snížení uhlíkové stopy je sdílení určitých funkcí, služeb a vybavení mezi všemi obyvateli, jako je např. mikrobus pro dopravu např. k hromadné dopravě, sekačku, traktůrek, zametač vč. řidiče, správce, …

Praha-Dubeč
Back
log in