VOJTĚŠSKÁ HUŤ

 • Kladno
 • Rozsah: 114 ha
 • Status: Ukončený
 • Termín: 01.11.2016 - 07.12.2016
 • -

Bývalá průmyslová zóna na hranici s historickým centrem města má svou historii starou přes 150 let. Výstavba Vojtěšské huti započala v roce 1854 a koncem 19. stol. se staly kladenské železárny největšími na českém území. Dnes se oblast částečně využívá k výrobě a skladování, ale z velké míry je nevyužívaná, devastovaná a lokálně zatížená kontaminací. Při zpracovávání regulačního plánu Vojtěšská huť se ukázalo jako důležité a užitečné zpracovat ekonomickou bilanci návrhu z hlediska investiční náročnosti navrhovaného řešení a bilance nastavených struktur celého řešeného území dle návrhu jednotlivých urbánních zón.

Predikce střednědobého a dlouhodobého rozvoje tak velkého území s transformačním potenciálem je nelehký úkol. Regulace musí omezit možné negativní dopady a zároveň umožňovat zásadní / radikální transformaci a rozvoj pro případ, že by pro ni vznikly vhodné socioekonomické podmínky (transformace na plnohodnotnou městskou strukturu se smíšeným funkčním využitím). 

Na základě úvodní konzultace se zpracovatelským týmem a zadavatelem jsme navrhli princip dvou základních scénářů, které v některých případech mají ještě sub-varianty. Mohou být na sobě závislé a jeden vycházet z druhého, ale také může díky zásadní změně výchozích podmínek a parametrů klíčových prvků v kontextu města nastat radikální změna ve struktuře i funkčním využití území (např. kolejové propojení s letištěm a Prahou a v jeho důsledku zvýšení poptávky po bydlení, které může být způsobeno i neúměrným růstem nákladů na bydlení v Praze). 

Struktura území a určení/vymezení jednotlivých zón, byla respektována dle návrhu zpracovatelského týmu. Finální výměry hrubých podlažních ploch a funkčního využití, které vyplynuly z konzultací a modelace jednotlivých scénářů by měly být následně promítnuty do parametrů RP a doplněny podmínkami jejich naplňování.

 

Scénáře rozvoje 

Ve scénářích jsou použity a kombinovány dvě základní varianty funkčního využití v různých poměrech z celkové hrubé podlažní plochy: 

 • produkce – zachování využití výroby, skladovacích prostor v halových a jiných objektech (formou drobné kultivace a regulace)
 • město – městotvorné funkční využití: bydlení, administrativa, retail a služby, školské a kulturní stavby atp.

 

SQ – Status Quo 

postupný rozvoj při významném zachování stávajících struktur v území

 • SQ I postupný rozvoj území při významném zachování stávající struktury a smalou změnou stávajícího funkčního využití. To znamená převážné zachování současného zejména produkčního a skladového charakteru území ve stávajících objektech (než dosáhnou hranice své životnosti) případně v nových dostavbách. Jedná se o dílčí kultivaci stávajícího stavu. Ve veřejném prostoru byly vymezeny minimální plochy a náklady na opravu/úpravu jako potenciální iniciační nástroj veřejné správy pro dílčí zvýšení kvality tohoto území a jeho aktivací směrem k začlenění do městské struktury. 
 • SQ II postupný rozvoj v území při významném zachování stávajících struktur a částečnou změnou stávajícího funkčního využití. Převážné využití území zůstává pro produkci, ale vyskytuje se zde více demolic a je vytvořen prostor pro větší míru dostaveb a novou výstavbu. Město může skrze investice do veřejných staveb hrát aktivní roli a řízeně měnit charakter a vnímání této části města. 

SP – Significant progressum výrazný rozvoj

formou přestaveb a dostaveb nových objektů. Tato varianta predikovaného vývoje připouští a umožňuje zásadní přestavbu a rozvoj celého území jak změnou struktury tak změnou funkčního využití

 • SP I výrazný rozvoj formou přestaveb a dostaveb nových objektů s významnějším zachováním stávajícího funkčního využití území. „Produkce“ v zónách, které k tomu mají dlouhodobý předpoklad a vytvoření prostoru pro SP II jako nastupující intenzivní městskou strukturu s významným podílem bydlení.
 • SP II výrazný rozvoj formou přestaveb a dostaveb nových objektů s velkou změnou funkčního využití území. Tento scénář demonstruje nejzásadnější a nejoptimističtější variantu dalšího rozvoje této části města. Ve funkčním využití se předpokládá především bydlení a ostatní navazující využití (retail a služby, administrativa, výroba a sklady) v různých poměrech podle konkrétních parametrů a charakteru příslušné zóny. Dále se počítá s kulturně-edukativním využitím území v podobě vědeckotechnického parku a kvalitních rekonstrukcí a konverzí předem definovaných staveb jako připomínku symboliky a historie tohoto území. V neposlední řadě je nutné zmínit, že všem typům využití území, které jsou zde navrhovány předchází dekontaminace území v předem specifikovaných lokalitách což se výrazně projevuje na celkové odhadované ceně, a to i ekonomicky podmiňuje realizaci a naplnění těchto předpokladů. Svou kapacitou nabízených ploch pro bydlení by scénář SP II mohl nabídnout bydlení pro až 15 000 nových obyvatel.

 

Dubská 221, Dubí, 272 03 Kladno, Czechia
Back
log in