PŘÍMĚSTSKÝ PARK SOUTOK

Území kolem říční nivy při soutoku Berounky a Vltavy se nachází na jihozápadě Prahy, má rozlohu přes 1000 ha a je administrativně rozděleno mezi pět městských částí (Zbraslav, Radotín, Velká Chuchle, Lipence, Praha 12) a město Černošice. Existuje tu velký počet subjektů a vlastníků pozemků, kteří mají nekoordinované a často protichůdné záměry. Tato příměstská krajina ležící v zátopové oblasti je, i přes pokračující znehodnocování, stále ještě velmi atraktivní z hlediska biologického, hydrogeologického i krajinářského. Díky své poloze představuje pro obyvatele Prahy vstupní bránu do otevřené krajiny Středočeského kraje.

Pro analýzu území je použita metoda ASaP – Analýza stavu a potenciálu území. Výsledkem použití této metody je základní, přehledná a objektivizovaná informační báze sledovaných parametrů a charakteristik relevantních pro daný projekt. Tato je prezentována textově s číselným bodováním a graficky soutiskem všech informací v grafu. V případě použití této metodiky pro analýzu více území podobného charakteru vzniká ucelený a porovnatelný textový i mapový přehled o jejich stavu, kvalitách a nedostatcích, a to ve srovnatelné podobě jedné matrice. Tato přehledná databáze slouží jako nástroj/podklad k rozhodování v kontextech a na základě strukturovaných informací důležitých pro dané území.

 

Reportáž: https://prahatv.eu/zpravy/praha/praha/6691/na-soutoku-vltavy-a-berounky-vznikne-primestsky-park

 

Jednotlivé kroky projektu:

Majetkoprávní analýza; identifikace, rozřazení a vymezení účastníků

Účastníci reprezentují široké spektrum různých typů vlastnictví, zapojení do území a jeho rozsahu či významu; pro základní zpřehlednění situace jsou účastníci rozděleni podle předem stanovených kategorií, např. dle jejich zájmu/motivace v území, právního zařazení nebo vlivu.

Analýza základních limitů

Zhodnocení a pojmenování vazeb všesměrných limitů v území (obecných, pro všechny účastníky – nejen pro PPS). Jejich identifikace a rozbor je součástí analýzy majetkoprávních vztahů.

Identifikace a vymezení záměrů.

Rozřazení záměrů na konfliktní, částečně konfliktní či nekonfliktní vzhledem k záměru zřízení PP Soutok. Základní popis záměrů v oblasti mj. kvantifikuje a pevně stanovuje "tvrdé“ parametry/limity řešení související se zájmy jednotlivých klíčových účastníků (např. ekonomický potenciál těžby štěrkopísků) a umožňuje tím odhad míry jejich ochoty a podmínek pro podílení se na procesu přípravy a realizace PPS a predikci jejich postupu v případných neshodách.

Posouzení vztahů mezi záměry v území

Posouzení ilustruje a následně reviduje protnutí zájmových linií v čase a v prostoru, relationship matrixu, zaznamenání a zhodnocení míry konstruktivní interference a destruktivní interference. Jsou definovány kritické údaje, odchylky míry významu jednotlivých parametrů.

Návrh základních procesních scénářů

Na základě zhodnocení všech účastníků/záměrů v území podle klíče uvedeného výše budou vypracovány následující mezní scénáře:

  • SQ - "Status Quo"- zachování současného stavu s minimálním rozvojem při významném zachování stávající struktury v území a zachování či změně stávajícího funkčního využití
  • SP - "Significant Progress"- významný rozvoj formou přestaveb a dostaveb nových objektů a s realizací velkých investičních záměrů (těžba, kanál, sportovní areál atd.)
102, 159 00 Praha-Zbraslav, Česko
Back
log in