UAN FLORENC

  • Rozsah: 50 ha
  • Status: Probíhající
  • Termín: 03.07.2017
  • -

Rozvoj lokality území Florenc a Hlavního nádraží je jedinečným příkladem a ilustrací procesu rozvoje centrální části města ve spolupráci veřejného a soukromého sektoru, iniciovaným a koordinovaným platformou 4ct. Jedná se o projekt komplikované integrace autobusového nádraží Florenc a dalších dopravních staveb do městské struktury. Cílem bylo vytvořit z transitního území s převažující dopravní funkcí plnohodnotnou lokalitu, kde lidé mohou bydlet, pracovat a trávit volný čas.

KOORDINACE, MEDIACE, INICIACE

Celý záměr transformace UAN Florenc byl iniciován Tomášem Ctiborem a 4ct společnými jednáními mezi klíčovými vlastníky v území SŽDC, PENTA a ČSAD ohledně koordinace jejich projektů – to bylo také důvodem pro započetí koordinace s IPR Praha zejména s ohledem na MPP (Metropolitní plán Prahy). Na základě dohody mezi SŽDC, PENTA a ČSAD, byla ve spolupráci s IPR Praha pořízena Koncepční rozvaha Florenc z důvodu potřeby začít koordinovat odborný pohled na území/lokality tak, aby záměry, které jsou v území připravovány v souladu s platným územním plánem, probíhajícími změnami ÚP a zejména s ohledem na projednávaný návrh Metropolitního plánu směřovaly ke koncepčnímu řešení odpovídajícímu mimořádnému potenciálu a významu v současné i budoucí podobě centra Prahy a současném vědomí mimořádné komplikovanosti způsobené zejména  extrémní koncentraci  dopravních staveb (metro Florenc, Negrelliho viadukt, severojižní magistrála, železnice). V další fázi 4ct koordinovalo zpracování detailnější dokumentace respektující podklad Koncepční rozvahy pro změnu územního plánu v koordinaci s výše zmíněnými subjekty. 

Jedná se o projekt komplikované integrace autobusového nádraží Florenc a dalších dopravních staveb do městské struktury. Cílem je vytvořit z transitního území s převažující dopravní funkcí plnohodnotnou lokalitu, kde lidé mohou bydlet, pracovat a trávit volný čas.

 

MODELACE

4ct vytvořilo scénáře možného budoucího rozvoje území s přihlédnutím k etapizaci projektu. Vytvořilo, jak scénáře s minimálním možným rozvojem území, při zachování efektivity provozu autobusového nádraží, tak scénáře s maximálním možným rozvojem, který počítá s transformací území v plnohodnotnou součást města. Scénáře namodelovaly zadání pro následný návrh urbánní struktury. Vývojové varianty byly následně ekonomicky vyhodnoceny a optimalizovány pro naplnění vize kvalitního městského prostředí v centru Prahy a jeho ekonomické udržitelnosti.

4ct ve spolupráci s klientem přineslo nový názor na otevření nádraží a jeho integraci do urbánních struktur města, které bylo promítnuto do podkladové studie jako univerzální řešení, které dlouhodobě může zlepšit využití území, aniž brání realizaci záměrů dalších vlastníků, zejména pak realizaci záměru drážní dopravy v dotčeném území. 

 

AS[a]P

Pro projekt byla zpracována analýza využívající unikátní matrici AS[a]P Analýza stavu a potenciálu území, která zahrnuje identifikaci limitů a klíčových kontextů a infrastruktur, které jsou zásadní pro nastavení a modelaci budoucího využití území. AS[a]P analýza nastavila datovou a informační strukturu pro území a definovala jeho potenciál. Tento unikátní nastroj slouží k objektivizované analýze stávajícího stavu a potenciálu území a umožňuje poznání území skrze data v kontextu.

Pod výtopnou 645/8, Karlín, 186 00 Praha-Praha 8, Czechia
Back
log in