JOP

  • 4ct s.r.o.
  • Rozsah: Evropská unie
  • Status: Probíhající
  • Termín: 02.10.2017
  • -

JOP začíná od prvního kroku – organizační struktury sídla. Analyzujeme procesy, instituce a odbory, které se podílejí na rozvoji sídla a upravuje strukturu a náplň tak, aby bylo možné proaktivně koordinovat rozvoj města a formulovat a naplňovat jeho dlouhodobou vizi. Dlouhodobá koncepce města má reflektovat problémy a stavět na potenciálech, zejména ve vztahu ke společenskému a ekonomickému dění a jejich vývoji.

JOP je součástí širšího kontextu debat a snah o moderní, koordinovanou a interdisciplinární podobu organizace plánování měst v České republice. Tento proces, kterým usilujeme o hledání, nastavování a implementaci koordinovaného plánování ve vhodným způsobem standardizovaném rámci, byl významně využit zejména při zcela zásadní transformací Útvaru rozvoje hl.m. Prahy (ÚRM) na Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy (IPR). Zkušenosti 4ct z této transformace a jejich principy jsme uplatňovaly a nadále využíváme i při založení a budování Kanceláře architekta města Brna – KAM Brno a KAM Karlovy Vary. Podoba koordinované organizace procesů a aktivit souvisejících s rozvojem sídel se stále vyvíjí a je předmětem i mnoha debat a hledání funkčních holistických modelů na mezinárodní úrovni.

Pouze dobrá analýza stavu, opravdu relevantní informace, zapojení zkušených a motivovaných odborníků spolu s poučenými politiky a aktivní a zodpovědně se chovající veřejností mohou formulovat a realizovat opravdu udržitelný rozvoj města. Tedy identifikovat ty správné potenciály, jejichž naplnění povede ke zvyšování kvality života obyvatel a uživatelů města, v dynamicky se vyvíjejících podmínkách 21.století.

 

První nádvoří Pražského hradu 1, 119 00 Praha 1-Hradčany, Czechia
Back
log in