DŘEVOPODNIK

 • BRNO
 • Rozsah: 2,6 ha
 • Status: Ukončený
 • Termín: 31.08.2016 - 05.12.2016
 • -

Tento projekt je případovou studií, která má za cíl ilustrovat metodiku posuzování a vytvořit podklad pro rozhodování o možnostech transformace a rozvoje území. Zadavatel vybral jeden z mnoha brněnských brownfieldů – Areál bývalého Dřevopodniku a jeho bezprostřední okolí v rámci urbánního bloku. Na toto území jsme zpracovali základní Analýzu současného stavu a posouzení transformačního potenciálu (ASaP analýza). Včetně základních scénářů možného vývoje a jejich parametrického popisu. Výsledkem je přehledná a objektivizovaná informační databáze sledovaných parametrů a charakteristik ve třech měřítcích kontextu. Tato je prezentována textově s číselným bodováním a graficky soutiskem všech informací v grafu. V případě použití této metodiky pro analýzu více území stejného charakteru vzniká ucelený a porovnatelný textový i mapový přehled o jejich stavu, kvalitách a nedostatcích a to ve srovnatelné podobě jedné matrice. Tato přehledná databáze slouží jako nástroj/podklad k rozhodování v kontextech a na základě strukturovaných informací důležitých, jak pro lokalitu, tak pro celé město.

Analytická část

Vyhodnocením několika základních skupin sledovaných parametrů, charakteristik a indikátorů vzniká objektivizovaná informační báze pro část návrhovou. 

Návrhová část

Doporučení dalšího postupu - modelace scénářů budoucího rozvoje

Byly stanoveny dva základní možné scénáře dalšího postupu a určení principů pro strategii a koncepci transformace a rozvoje tohoto území. Koncepty by měly přispět k aktivaci důležitého území s koncentrací bývalých průmyslových areálů ve východní části města.

Jako podklady byly použity informace z veřejně dostupných zdrojů a podkladů vyžádaných prostřednictvím zadavatele. 

Princip práce s daty 

Systém pracuje s územím ve třech základních měřítcích a u každého jevu se posuzují ty měřítka, která jsou pro daný parametr relevantní.

Práce ve třech měřítcích 

 • V rámci města/regionu - Na této úrovni by měly být identifikovány a popsány jevy a skutečnosti, které jsou důležité pro celé město nebo region. Jako podklady zde hrají významnou roli celoměstské analýzy a data strategických dokumentů (územní, strategický plán atp.)
 • V rámci struktury města - Posuzování některých parametrů ve větším detailu, v individuálně vymezeném území, jehož hranice se mohou měnit podle charakteru a typu zkoumaného parametru. 
 • V rámci území/lokality/areálu/projektu - V této úrovni jde primárně o posouzení parametrů, charakteristik a jevů řešeného území. Vymezená hranice tohoto měřítka je dána pevně zadáním. 

Analytická část 

Velké množství parametrů a charakterů je strukturováno do čtyř základních kapitol, které obsahují podrobný výčet těchto parametrů s vlivem na území a to: 

 • Kontexty - historický kontext, atraktivita území, tržní kontext, enviromentální kontext 
 • Limity - záměry a regulativy legislativně závazné a nezávazné (jiné), ostatní limity a majetkoprávní vztahy 
 • Dostupnosti - všechny prvky v území, vytvářející infrastruktury 

Potenciály - shrnutí všech potenciálů, které na základě vyhodnocení informací území má. Na základě potenciálů jsou vytvořeny dva principiální scénáře budoucího rozvoje území s doporučením dalšího postupu. 

 • SQ - status quo - postupný rozvoj při významném zachování stávajících stavebních struktur v území, jedná se o víceméně lineární vývoj;  
 • SP – significant progressum - významný rozvoj formou přestaveb a dostaveb nových objektů, umožňuje a připouští přestavbu celého území a jedná se o zásadní změnu stavebních struktur a funkčního využití 
Rumiště 347/9, Trnitá, 602 00 Brno-Brno-střed, Czechia
Back
log in