"NOVÁ KOLONÁDA" MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

  • Rozsah: 6,2 ha
  • Status: Ukončený
  • Termín: 30.06.2016 - 15.11.2016
  • -

Celý projekt si kladl za cíl nalézt nejvhodnější řešení, které primárně naplní požadavky a očekávání investora. Výsledkem bylo komplexní řešení, které přineslo ekonomicky efektivní využití objektů a nemovitostí investora a současně vytvoření příjemného a atraktivního prostoru pro město a jeho obyvatele a návštěvníky. Ne nepodstatnou ambicí projektu bylo přispět k znovu propojení postupně se od sebe oddělujících částí města prostřednictvím nabídky nových nebo rehabilitovaných atraktorů v rámci řešeného území.

Projekt "Nové kolonády" se nachází v Mariánských lázních. Město Mariánské lázně je nejmladším z měst významné lázeňské oblasti západních Čech. Lázeňství a rekreace jsou proto klíčové faktory, které město utvářely a budou jeho vývoj ovlivňovat i v budoucnosti. Mariánské lázně jsou městem s přibližně 13 224 obyvateli s odpovídající socio-ekonomickou infrastrukturou. Míra ovlivnění vývoje města lázeňstvím je a může být na jednu stranu přidanou, stabilizující hodnotou z hlediska dlouhodobého vývoje, ale současně vytváří vyšší citlivost na fungování celého odvětví. Poměrně významná autonomie lázeňského provozu se v případě Mariánských lázní silně projevuje principem určitého "dvojměstí", které z hlediska dlouhodobé udržitelnosti nemusí být  ideální.

I proto, přestože investor je v prvé řadě významným provozovatelem lázeňských a ubytovacích kapacit, stavíme navrhované koncepty na schopnosti vytvářet motivaci k propojování obou částí města, a to zejména tak, aby obyvatelé Mariánských lázní využívali co nejvíce i jeho severní převážně lázeňskou část. Celkový koncept rozvoje pozemků a nemovitostí investora hledá rovněž cestu k propojení jeho záměrů v území se záměry města. I proto jsou součástí projektu např. společné úvahy o řešení parku, eventuálně radnice.

Nové rozvojové projekty investora v území jsou rozděleny na několik významně vzájemně provázaných záměrů. Jedná se o rekonstrukci a dostavbu Resortu Broadway, transformaci a rozvoj hotelu Anglický dvůr, transformaci a rozvoj území a objektů v západní části Ruské ulice - Marien Boulevard a významná úprava veřejného prostoru v rámci projektu "Nové kolonáda" - park. Dalším krokem bude příprava zadání dílčího projektu "Nová kolonáda" - park.

Zadání bude zároveň sloužit jako vstupní podklad pro komunikaci a jednání s městem o možnostech budoucí spolupráce.

 

Ruská 98/5, 353 01 Mariánské Lázně, Czech Republic
Back
log in